Αναιτιολόγητη Υπαναχώρηση Καταναλωτή (άρθρο 4 § 10 ν. 2251/1994, σε συνδυασμό με ΚΥΑ Ζ1-891/2013)


Το ειδικό δικαίωμα του καταναλωτή για αναιτιολόγητη υπαναχώρηση

Ειδικώς στην περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης είναι είναι φυσικό πρόσωπο (δηλαδή όχι νομικό πρόσωπο, ακόμα και μη κερδοσκοπικό) που αγοράζει προϊόντα εξ αποστάσεως από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αποκλειστικά για ιδιωτική του χρήση κι όχι στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας (στο εξής “ο καταναλωτής”)δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της φυσικής κατοχής του προϊόντος στον ίδιο ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα στον όρο 15, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Η υπαναχώρηση του καταναλωτή είναι αναιτιολόγητη, χωρίς ο καταναλωτής να είναι υποχρεωμένος να επικαλεσθεί λόγους που να δικαιολογούν την υπαναχώρηση, καθώς και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή, με εξαίρεση την επιβάρυνσή του για τα έξοδα αποστολής & επιστροφής του προϊόντος και τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος στις ειδικά αναφερόμενες κατωτέρω περιπτώσεις.Εξαιρουνται περιπτωσεις D.O.A. οπως αυτες οριζονται στην ενοτητα εγγυησεις,κατα τις οποιες η εταιρεια θα επιβαρυνεται με εξοδα επιστροφης προιοντος και θα πιστωνει και τα εξοδα αποστολης/αντικαταβολης

Τρόπος άσκησης και προθεσμία

Η αναιτιολόγητη υπαναχώρηση του καταναλωτή από την εξ αποστάσεως πώληση πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο που επιλέγει ο ίδιος, ο οποίος ωστόσο φέρει το βάρος της απόδειξης της εμπρόθεσμης άσκησής της (εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών από την απόκτηση της φυσικής κατοχής του προϊόντος κατά τα ανωτέρω). Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς διευκόλυνση των χρηστών/καταναλωτών, προτείνει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους άσκησης του δικαιώματός τους αναιτιολόγητης υπαναχώρησης:

(α) με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ sales@ecovape.gr ή
(β) με συστημένη επιστολή προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην ταχυδρομική διεύθυνση  Αγιων αναργυρων 8 & Θηβων, Αγιος Σωτηρας 18542, Πειραιας ή
(γ) τηλεφωνικώς στον στον αριθμό τηλεφώνου 211-7707858 της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Κατόπιν της παραλαβής από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ της δήλωσης του καταναλωτή για άσκηση του δικαιώματός του αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα αποστείλει στον καταναλωτή έγγραφη επιβεβαίωση της παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της ως άνω δεκατετραήμερης προθεσμίας εμπρόθεσμης άσκησης του δικαιώματος αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος υποβολής της δήλωσης υπαναχώρησης, ανεξαρτήτως του χρόνου παραλαβής της από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Αποτελέσματα άσκησης και εκατέρωθεν υποχρεώσεις

Μετά την κατά τα ανωτέρω άσκηση του δικαιώματός του αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, και εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει το αγορασθέν προϊόν, επιβαρυνόμενος τα έξοδα μεταφοράς. Η επιστροφή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

(α) από τον ίδιο τον καταναλωτή σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είτε

(β) με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση  Αγιων αναργυρων 8 & Θηβων, Αγιος Σωτηρας 18542, Πειραιας,μέσω του εξωτερικού συνεργάτη-μεταφορέα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, επιβαρυνόμενος το κόστος μεταφοράς, είτε

(β) με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση  Αγιων αναργυρων 8 & Θηβων, Αγιος Σωτηρας 18542, Πειραιας μέσω του μεταφορέα επιλογής του καταναλωτή και με έξοδά του.

Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος παραμένει στον καταναλωτή μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή, να του επιστρέψει στο ακέραιο το σύνολο του τιμήματος αγοράς του προϊόντος με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής για την πληρωμή του τιμήματος (εκτός αν ο καταναλωτής συμφωνήσει διαφορετικά). Ωστόσο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να παρακρατήσει το τίμημα μέχρι την παραλαβή των προϊόντων ή μέχρι ο καταναλωτής να στείλει απόδειξη ότι παρέδωσε τα προϊόντα προς επιστροφή.

Απομείωση της αξίας του επιστραφέντος προϊόντος λόγω μη προσήκουσας χρήσης του από τον καταναλωτή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται σε επιστροφή στον καταναλωτή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος του επιστραφέντος κατόπιν αναιτιολόγητης υπαναχώρησης προϊόντος, εφόσον υφίσταται απομείωση της αξίας του προϊόντος οφειλόμενη στη χρήση του προϊόντος από τον καταναλωτή με μη προσήκων τρόπο, ήτοι με τρόπο που εκφεύγει της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα. Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής ευθύνεται για την απομείωση της αξίας του προϊόντος που οφείλεται στην μη προσήκουσα χρήση του. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ρητώς επιφυλάσσεται να ελέγξει το επιστραφέν προϊόν μετά την παραλαβή του και να παρακρατήσει μέρος ή το σύνολο του τιμήματος αναλόγως της απομειωμένης αξίας του με ευθύνη του καταναλωτή λόγω μη προσήκουσας χρήσης του.

 Εξαιρέσεις από την εφαρμογή του δικαιώματος αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή

Κατ' εξαίρεση, το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση εξ αποστάσεως πωλήσεως δεν εφαρμόζεται, και ο καταναλωτής δεν μπορεί να επιστρέψει  το αγορασθέν προϊόν, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Στις περιπτώσεις των προϊόντων έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον καταναλωτή, με ειδικές προδιαγραφές ή απαιτήσεις του καταναλωτή ή εν γένει προϊόντα εξατομικευμένα για τον καταναλωτή (custom made προϊόντα). 
(β)Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς η χρήση τους σαφώς εκφεύγει του πλαισίου της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα, καθιστώντας το προϊόν μεταχειρισμένο. 
(γ) Σε περιπτωση παραβιασης της σφραγιδας ασφαλειας (tamper evident) των υγρων ατμισης.
(δ) Στις περιπτώσεις προϊόντων που δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους υγείας ή υγιεινής(π.χ. ατμοποιητες, επιστομια, φιλτρα κ.λπ.).

(ε) Στην περιπτωση που δεν επιστραφει το παραστατικο λιανικης πωλησης
(ζ) Στην περίπτωση που ο καταναλωτής έχει προβεί μόνο σε ηλεκτρονική (on line) ή τηλεφωνική κράτηση προϊόντος, χωρίς υποχρέωση πληρωμής, προκειμένου αυτό να το αγοράσει από φυσικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, καθώς η συναλλαγή αυτή δεν συνιστά πώληση εξ αποστάσεως, στην οποία και μόνο εφαρμόζεται ειδικώς το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή.

(η) Στην περιπτωση που τα επιστρεφομενα προιοντα δεν εχουν συσκευαστει σωστα κατα την επιστροφη με αποτελεσμα την προκληση ζημιας σε αυτα κατα την μεταφορα.

Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, όπως και σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμά υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 540 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τις λοιπές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή και εν γένει του αγοραστή..

Η ΕCOVAPE συνιστα να κανετε παντα εναν εξωτερικο ελεγχο στην συσκευασια των προιοντων που παραλαμβανετε και σε περιπτωση εμφανους χτυπηματος να μην τα παραλαμβανετε και στην συνεχεια να επικοινωνητε αμεσα μαζι μας.

Ακυρωση παραγγελιας χωρις εξοδα μπορει να γινει μονο εφοσων η παραγγελια δεν εχει αποσταλει.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σας δίνει την δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων για οποιοδήποτε λόγο, τον οποίο δεν είστε υποχρεωμένοι να μας γνωστοποιήσετε. Η επιστροφή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας σας. Για να γίνει δεκτή η επιστροφή πρέπει:
・Το εμπόρευμα να είναι στην κατάσταση στην οποία το παραλάβατε. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει παραβιαστεί η συσκευασία του και δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί.
・Να επιστραφούν και όλα τα έντυπα που το συνοδεύουνε 
-   Να επιστραφει το δελτιο λιανικης πωλησης
Δέματα που μας επιστρέφονται σε κακή κατάσταση δεν θα γινονται δεκτα. 
Σε περιπτωση που το προιον εχει χρησιμοποιηθει η εχει παραβιαστει η συσκευασια του ισχυουν οι οροι εγγυησης και δεν παρεχεται η δυνατοτητα επιστροφης του "ανευ λογου". Για περισσοτερες πληροφοριες ανατρεξτε στην ενοτητα "Εγγυησεις"
Η εταιρία μας σας συνιστά να κάνετε έναν πρώτο έλεγχο κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι το δέμα σας δεν έχει κάποια εμφανή ελαττώματα (π.χ. δεν είναι σπασμένο, είναι το σωστό προϊόν κλπ). 
Τρόποι Διακανονισμού Επιστροφής 
Εφ όσον αποφασίσετε να επιστρέψετε το εμπόρευμα το οποίο αγοράσατε μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο διακανονισμού της επιστροφής. Οι δυνατότητες που σας δίνονται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι οι εξής:
・Επιστροφή των χρημάτων σας. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επιστροφή των χρημάτων σας εξαρτάται από τον τρόπο πληρωμής τον οποίο είχατε επιλέξει. Έτσι το ποσό θα σας επιστραφεί είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής σας κάρτας, είτε με την κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε,είτε με μετρητα σε περιπτωση που το παραλαβατε απο τον χωρο μας, Σε περιπτωση που δεν διατηρουμε λογαριασμο στην τραπεζα συνεργασιας σας η επιστροφη θα γινεται ηλεκτρονικα και θα επιβαρυνθειτε με τα οποια εξοδα συναλλαγης η εμβασματος προκυψουν.
・Αποστολή νέου προϊόντος. Το νέο αυτό προϊόν μπορεί να είναι το ίδιο ή παραπλήσιο με το προηγούμενο ή μπορείτε να επιλέξετε κάποιο άλλο εμπόρευμα ίσης αξίας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Τρόπος Επιστροφής 
Η επιστροφή των εμπορευμάτων πραγματοποιείται μέσω της εταιρίας μεταφορών με την οποία συνεργάζεται το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Ολοκλήρωση Διαδικασίας Επιστροφής 
Η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 5 εργασιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής απο εμας του εμπορεύματος. 
Κόστος Επιστροφής 
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής του εμπορεύματος μόνο όταν:
・Έχει παραδοθεί με μεγάλη καθυστέρηση (εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας, και οι αποστολες με ΕΛΤΑ)
・Έχει παραδοθεί με βλάβη (D.O.A.) ή είναι ελαττωματικό (εξαιρειται η περιπτωση φθορας κατα την μεταφορα οπως οριζεται στην ενοτητα "Οροι αποστολης"). Σας συνιστουμε πριν απο καθε αγορα σας να δινετε προσοχη στους ορους εγγυησης του προιοντος που επιλεγετε για αγορα.
・Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως αν η επιστροφή του προιοντος γίνει ΧΩΡΙΣ λογο (π.χ.αλλαγή γνώμης για το συγκεκριμένο προιόν), θα επιστρέφεται σε εμάς με χρέωση που επιβαρύνει εσάς.Δέματα που μας επιστρέφονται σε κακή κατάσταση δεν θα γινονται δεκτα. Σε περιπτωση που το προιον εχει χρησιμοποιηθει η εχει παραβιαστει η συσκευασια του ισχυουν οι οροι εγγυησης και δεν παρεχεται η δυνατοτητα επιστροφης του "ανευ λογου". Για περισσοτερες πληροφοριες ανατρεξτε στην ενοτητα "Εγγυησεις